Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van De Wakkere Muis c.q. De Wakkere Winkel (hierna gezamenlijk te noemen: DWM) of met wie DWM een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of DWM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
DWM: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DWM georganiseerd systeem voor het aanbieden of verkopen op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Producten: één of meerdere artikelen of diensten die onderdeel uitmaken van de bestelling van de klant of de afname van diensten door de klant;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en DWM gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Transactieduur: de duur vanaf het moment van bestellen door de klant tot en met het moment dat de transactie volledig is afgerond, inclusief betaling, verzending, ontvangst en acceptatie door de klant van het product.

 

Artikel 2 - Identiteit van DWM

De Wakkere Muis
(m.h.o.d.n. uitgeverij De Wakkere Muis en De Wakkere Winkel)

Hoogstraat 1

4285 AE Woudrichem

Telefoonnummer: 020-528 5850 (maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur - lokaal tarief)
E-mail: via Contact
TDM bv. Bank: NL63ABNA0544210069
BTW-nummer NL 817269721B01
K.v.K. 18085862

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DWM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DWM en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld door middel van publicatie op de website van DWM. Op verzoek van de klant kunnen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als DWM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DWM niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs exclusief belastingen met vermelding van het van toepassing zijnde BTW tarief;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DWM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DWM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal DWM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. DWM kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien DWM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. DWM zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van DWM waar de klant met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DWM deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten of diensten

1. Bij de aankoop van producten of diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan DWM bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DWM retourneren, conform de door DWM verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Voor het leveren van specifieke diensten door DWM aan de klant, zoals een bezoek van Geronimo Stilton, geldt na ondertekening van de betreffende specifieke overeenkomst door de klant geen herroepingsrecht.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal DWM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door DWM alleen worden uitgesloten indien DWM dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door DWM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• voor losse kranten en tijdschriften;
• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• betreffende promotiewerkzaamheden, logies, vervoer of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten kunnen door DWM gedurende de transactieduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. DWM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DWM er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door DWM, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover DWM kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. DWM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of het leveren van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DWM het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DWM tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan DWM bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dient de klant, voorafgaand aan afzending van de producten of de levering van diensten door DWM, de voor de producten verschuldigde bedragen alsmede de verpakkings- en verzendkosten volledig aan DWM te voldoen, middels een iDEAL betaling of middels een bankoverschrijving.
2. Andere betalingsmethoden dan de in lid 1. van dit artikel vermelde iDEAL betaling of bankoverschrijving, kunnen alleen met uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van DWM worden overeengekomen.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DWM te melden.
4. In geval betaling langs andere weg dan in lid 1. van dit artikel tot stand komt, zulks uitsluitend na goedkeuring van DWM, en sprake is van wanbetaling van de klant, heeft DWM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. DWM beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DWM, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij DWM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DWM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen DWM en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.